Artikel 1: Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen aan voor het verzorgen van rijlessen, ten behoeve van het behalen van het rijbewijs categorie B en zijn van toepassing op autorijschool “B-safe”. Hierna te noemen (rijschool).

Artikel 2: Rijopleiding.
De rijopleiding houdt het volgende in:
– A: Rijlessen gegeven door een bevoegde rijinstructeur.
– B: Tijdsduur van een rijles is minimaal 60 minuten. Deze tijd wordt volledig benut voor rijinstructies.
– C: Cursisten moeten minimaal 16,5 jaar zijn en bevoegd om te gaan rijden.

Artikel 3: Verplichtingen voor rijschool.
De rijschool zorgt er voor dat:
– A: De cursist een proefles krijgt aangeboden alvorens te beginnen met opleiding.Deze proefles is gratis bij een pakket afname. Indien cursist voor losse lessen kiest, wordt de proefles alsnog in rekening gebracht.
– B: De proefles direct wordt geanalyseerd en besproken met de cursist.
– C: Aan de hand van proefles vrijblijvend een passende rijopleiding wordt aangeboden aan de cursist.
– D: De cursist in een zo kort mogelijke tijd wordt klaargestoomd voor het rijexamen conform de richtlijnen van de CBR.
– E: Er in goed overleg met de cursist wordt afgesproken wanneer het examen wordt aangevraagd, deze aanvraag wordt vervolgens door de rijschool binnen één week bij CBR ingediend.
– F: De datum van het praktijkexamen zo snel mogelijk aan de cursist wordt doorgegeven; uiterlijk één week voor de tijd.
– G: Aan de cursist een lesvoertuig ter beschikking wordt gesteld voor de examenduur.
– H: Ons rijschool verwerkt uw persoonlijke gegevens conform de nieuwe privacywet (AVG).

Artikel 4: Verplichtingen cursist.
De cursist dient:
– A: Zich te houden aan het afgesproken tijdstip en plaats. Bij het niet nakomen van de afspraak zonder tijdig afmelden (minimaal 48 uur voor de afspraak) worden de kosten voor rijles volledig in rekening gebracht.
– B: Zich te houden aan de aanwijzingen /instructies gegeven door de rijinstructeur tijdens de rijlessen(echter het staat de cursist vrij vragen te stellen en zijn mening te ventileren)
– C: Dient bij losse lessen na elk lesuur het afgesproken bedrag te voldoen en vooraf bij afname van een pakket.
– D: Voor het aanvragen van het praktijkexamen een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) (niet ouder dan 6 maanden) en het theoriecertificaat te overleggen aan de rijschool.

Artikel 5: Betaling.
– A: De cursist dient het overeengekomen bedrag te voldoen na elk lesuur bij losse lessen. Bij afname van een pakket heeft de cursist de keuze tussen acceptgiro en het machtigen van de rijschool, om het volledige bedrag of de vooraf afgesproken termijnen van de rekening van de cursist af te schrijven.
– B: Als de cursist in gebreke blijft t.a.v. betalingen,wordt na de tweede aanmaning 15% extra in rekening gebracht voor incasso kosten.
– C: Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6: Praktijkexamen.
– A: Indien het praktijkexamen om wat voor reden dan ook door het CBR wordt uitgesteld, is de rijschool gerechtigd de kosten in rekening te brengen van de cursist voor eventuele extra lessen in afwachting op de eerstvolgende afspraak.
– B: Cursist is geen extra kosten verschuldigd bij uitstel van het praktijkexamen wegens:
* ziekte (aantoonbaar middels doktersverklaring) binnen 5 werkdagen te overleggen aan rijschool.
* overlijden van een familielid tot de tweede graad van de cursist of de rijinstructeur binnen 4 dagen voor de afspraak en bij begrafenis /crematie op de dag van het examen.
* het lesvoertuig of een gelijkwaardige type op de dag van het examen niet beschikbaar is.
* het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd (in dit geval draait de rijschool voor de kosten).

Artikel 7: Examengeld.
– A: Bij losse lesuren dient het examengeld bij aanvraag van het praktijkexamen contant te worden voldaan.

Artikel 8: Beëindiging rijopleiding.
– A: Indien de rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten met de rijopleiding stoppen en wordt het te veel betaalde binnen twee weken aan de cursist vergoed.
– B: De cursist kan de rijopleiding schriftelijk opzeggen om medische redenen waardoor het niet mogelijk is de opleiding te continueren (verklaring van de arts is in dit geval een vereiste), het te veel betaalde wordt ook in dit geval terug gestort op de rekening van de cursist.
– C: de rijschool is gerechtigd de opleiding te stoppen, wanneer de verhouding zodanig verstoord is en hierdoor de kwaliteit van de opleiding in gevaar komt.
– D: Indien de cursist de opleiding wenst te beëindigen zonder acceptabele reden zal geen terugbetaling plaats vinden van te veel gedane betalingen.
– E: Indien de cursist binnen 8 weken geen vervolg afspraak maakt zonder enige mededeling, is de rijschool gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen en zal geen retourbetaling plaatsvinden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.
– A: De cursist is tijdens een lesuur niet aansprakelijk voor schade aan derden.
– B: De cursist is tijdens een lesuur wel aansprakelijk wanneer blijkt dat hij/zij opzettelijk verdovende, alcoholische of andere stoffen tot zich heeft genomen die rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
– C: De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien zal blijken dat hij/zij niet bevoegd is het lesvoertuig te besturen ondanks eigen verklaring.

Artikel 10: Klachten.
– A: Indien de cursist klachten heeft dient hij/zij zich direct te wenden tot zijn/haar rijinstructeur.
– B: Indien het geschil niet tot ieders tevredenheid kan worden bijgelegd, is de cursist vrij de klacht voor te leggen aan de rechter.
– C: Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


Als je deelneemt aan de lessen, accepteer jij de algemene voorwaarden.